Kalite Politikamız


Yönetimin liderliği ve sorumluluğunda, tüm çalışanların gönüllü katılımıyla; insan kaynaklarını, süreçleri ve sistemleri sürekli iyileştirerek, tüm sağlık faaliyetlerinde hasta odaklı hizmet anlayışını bir felsefe ve yaşam biçimi olarak gerçekleştirmektir.

İbni Sina Hastanesi

İbni Sina Hastanesi yönetimi, modern hastanecilik anlayışında hasta odaklı kalite anlayışının öneminin farkındadır. Yönetim bu alandaki sorumluluklarını yerine getirirken tüm süreçlere öncülük etmeyi ilke olarak benimsemiştir. Hastaların memnuniyeti çalışanlarının memnuniyeti ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla çalışanlarına güvenli ve huzur içerisinde bir iş ortamı oluşturmak, kurum içi iletişimi geliştirmek ve çalışanlarının ihtiyaçlarına azami derecede cevap verebilmek önceliğimizdir. Hasta ihtiyaç ve beklentileri sürekli izlenerek, genel hedefler revize edilmekte ve dönemsel hedefler belirlenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve tüm süreçler yeni teknoloji ile iyileştirilmektedir. Hasta Odaklı Hizmet Anlayışı, hastalarımızın ihtiyaçlarını baz alarak ortaya çıkması muhtemel sorunlara takım ruhu ile en hızlı şekilde disiplin ve ilgiyle yaklaşmak, sınır tanımayan bir anlayışla, güler yüzlü, planlı ve dünya standartlarında hizmet vermektedir. Bu politika ile lider bir sağlık kurumu ve etkin bir hastane olmak ve ülke genelinde rekabet etmek hedeflenmektedir.

 KALİTE DİREKTÖRÜ 

Gülbahar KUZA

Çalışan Sağlığı Komitesi

Ekip Başkanı / Tıbbi Hizmetler Direktörü Uzm. Dr. Musa BOSTANCIOĞLU 

Başkan Yardımcısı /Yönt. Kur. Bşkn. Yrd. Enes AK (İdari Yönetici)

Sekreter / Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülbahar KUZA 

Eğitim Komitesi

Ekip Başkanı / Uzm. Dr. Abdullah KERETLİ

Sekreter / Didem KESER

ÜYE /Büşra SALTIK

Enfeksiyon Komitesi

Ekip Başkanı/ Uzm. Dr. Nermin ETİZ

Sekreter/ Didem KESER

ÜYE/ Uzm. Dr. Musa BOSTANCIOĞLU 

 

HASTA HAKLARI

1. Hizmetlerden yararlanma hakkı Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hastalarımız sunulan hizmetler hakkında bilgilenme hakkına sahiptir.

2. Bilgilendirme ve onay hakkı Hastalarımız kendilerine yapılan tıbbi tedavi ve müdahaleler hakkında risk ve yararları ile ilgili olarak anlayacakları dil ve yöntemle bilgi alma hakkına sahiptirler. Hastalarımızın hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkı vardır.

3. Personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı Hastalarımız, tedavileriyle ilgili sağlık çalışanlarının kimliklerini görev ve ünvanlarını bilme seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme hakkı Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulması isteme hakkına sahiptir.

6. Mahremiyet (Gizlilik) hakkı Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. Hastanemiz yasal zorunluluk dışında hastalarımıza ait tüm bilgiler ölümden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur.

7. Saygı görme hakkı Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda, hastanemize ismini verirken taşıdığımız duyarlılığın en önemli göstergesi olarak, kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

8. Konsültasyon (İkinci görüş) isteme hakkı Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

9. Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece, dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

10. Güvenlik hakkı Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır. Kendi ve hastanemiz güvenliği için karşılıklı olarak yardımlaşılır. Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayanlar) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

11. Refakatçi ve ziyaretçi bulundurma hakkı Hastalarımız, tıbbi durumlarına göre hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundur mak hakkına sahiptir.

12. Şikâyet / Görüş ve öneri bildirme hakkı Hasta ve hasta ailesi, verilen hizmetlerden şikâyeti halinde hastanemiz hasta hakları prensipleri içinde inceleyerek konunun sonuçlandırılması ve sonucu hasta ve ailesine açıklanarak varsa mağduriyetin giderilmesi için çaba harcar.

13. Sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

 HASTA SORUMLULUKLARI

1. Bilgi verme Hastamız tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

2. Önerilere uyma Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3. Planlanan tedaviyi reddetme Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

4. Sağlık kuruluşu kurallarına uyma Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

5. Saygı gösterme Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

6. Enfeksiyon kontrol Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

7. Ödeme sorumluluğu Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarının bunu ödeme sorumluluğu vardır.

8. Hasta Ziyaretçisi Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.